Naposledy aktualizováno: 10.12.2019 18:03:34
logo

Obecní knihovna ve Veselíčku

 

 

 

Místní/Obecní knihovna Veselíčko

KNIHOVNÍ ŘÁD

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Místní knihovna Veselíčko / dále jen knihovna / je knihovnou základní

ve smyslu § 3 a§12 zákona č. 257/2001Sb. / knihovní zákon / a je

zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby / dále je služby/

vymezené v §2,4 a 14 knihovního zákona. Jsou to zejména :

 • výpůjční služby
 • meziknihovní služby
 • informační služby / informace o katalozích,fondech a využívání knihovny,informace z oblasti veřejné zprávy,ústní informace bibliografického a fotografického charakteru, přístup na internet.

Čl. 2

Registrovaní čtenáři a uživatelé knihovny

 1. Registrovaným čtenářem / dále jen čtenářem / knihovny se vydáním čtenářského průkazu může stát :
 • každý občan, který má trvalé bydliště v České republice,
 • veřejná instituce a právnické osoby se sídlem v České republice
 • cizinec – s trvalým bydlištěm v EU po předložení platného občanského průkazu nebo cestovního pasu a průkazu povolení k pobytu v EU
 • cizinec – s trvalým bydlištěm mimo EU po předložení platného cestovního pasu a povolení dlouhodobého pobytu v ČR.

       2.  Podmínkou pro vydání čtenářského průkazu je :

 • přihláška s povinnými údaji :  jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště a datum narození. Knihovna tyto údaje ověřuje podle platného osobního dokladu. U čtenářů do 15 let je na přihlášce vyžadován písemný souhlas zákonného zástupce.Podpisem přihlášky se čtenář zavazuje dodržovat všechna ustanovení Knihovního řádu a jeho následujících aktualizací a dodatků,
 • uhrazení registračního poplatku dle ceníku. Od registračního poplatku jsou osvobozeni zaměstnanci knihovny,
 • u instituce je vyžadován průkaz totožnosti odpovědné osoby a razítko organizace.

       3.  Povinné údaje musí čtenář uvést a strpět jejich zpracování knihovnou, pokud chce využívat jejích                 služeb v plném rozsahu. Čtenář, který neposkytne povinné údaje, může používat pouze těch služeb

            knihovny,které jsou poskytovány anonymně, tj. pouze prezenčně.

       4.  Povinné údaje jsou uvedeny na přihlášce čtenáře. Údaje musí být pravdivé a v případě změny je                    čtenář povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit knihovně.Pravdivost údajů stvrzuje čtenář svým              podpisem.

       5.  Čtenář může poskytnout dobrovolně další údaje :

 • akademické tituly,
 • kontaktní či přechodnou adresu,
 • e-mail, telefon
 • dosažené vzdělání
 • povolání, školu,kterou navštěvuje.

       6. Čtenářem knihovny přestává být :

 • odhlášením,
 • neobnovením registrace před uplynutím platnosti čtenářského průkazu,
 • způsobením škody knihovně a odmítnutí úhrady způsobené škody,
 • vyloučením pro hrubé porušování Knihovního řádu.

       7. Platnost čtenářského průkazu je 12 měsíců od data registrace. Platnost je třeba před uplynutím této             doby obnovit přeregistrací a zaplacením poplatku.

       8. Čtenářský průkaz je nepřenosný, za jeho případné zneužití odpovídá čtenář, na jehož jméno je                      průkaz registrován. Čtenář je povinen knihovně neprodleně ohlásit ztrátu čtenářského průkazu           

           změnu povinných údajů.Pokud majitel čtenářského průkazu ihned nenahlásí jeho ztrátu, zodpovídá

           za případné škody vzniklé jeho zneužitím.

       9. Předložení průkazu, který je registrován na jiného uživatele s úmyslem uvést knihovnu v omyl

           a obohatit se, může být kvalifikováno jako přestupek proti majetku podle § 50 zákona

           č. 200/1990 Sb. O přestupcích ve znění pozdějších předpisů nebo jako podvod podle § 209 zákona

           č. 40/2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

 

Čl. 3

Výpůjční řád

 

       1. Dokumenty lze absenčně půjčit pouze po předložení čtenářského průkazuv rámci půjčovní doby,

           která je zveřejněna u vstupu do knihovny. Nemá-li čtenář čtenářský průkaz s sebou, není

           knihovník povinenjej obsloužit. Knihovník může v odůvodněných případech žádat průkaz

           totožnosti.

       2. Na jeden čtenářský průkaz je možno zapůjčit dokumenty v celkové ceně nepřesahující 5 000 Kč.             Dodržením finančního limitu není omezen počet půjčovaných dokumentů. 

       3. Výpůjční lhůta činí u dokumentů 1 měsíc. Před uplynutím této doby může čtenář požádat

           o prodloužení výpůjční lhůty osobně,telefonicky nebo e-mailem. Maximální doba výpůjčky

           je 100 dnů. V odůvodněných případech může knihovna stanovit kratší výpůjční lhůtu,

           v takových případech je povinna s tímto seznámit čtenáře.

       4. Nevrátí-li čtenář vypůjčenédokumenty včas, je povinen zaplatit sankční poplatky dle ceníku.

           Po uplynutí výpůjční lhůty je čtenáři účtován poplatek z prodlení / není zasílán písemně /,

           po uplynutí dalších 30 dnů bude čtenář upozorněn 1. písemnou upomínkou, po dalších 30dnech

           2. písemnou upomínkou, po dalších 30 dnech 3. písemnou upomínkou a po dalších 14 dnech

           čtenář obdrží doporučený upomínací dopis. Upomínky jsou zasílány poštou.

       5. Žádá-li čtenář knihovní dokument, který knihovna nemá ve svém fondu, může mu jeho

           vypůjčení knihovna zprostředkovat prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby / MVS /.

           Čtenář v tomto případě hradí poštovné a další výlohy podle ceníku. Požádá-li knihovna

           o finanční úhradu vzniklých nákladů, je povinností čtenáře tyto uhradit v plné výši.

           Knihovní dokumenty se v rámci MVS půjčují na 1 měsíc, případně na dobu stanovenou půjčující 

           knihovnou.

Čl. 4

Pořádková opatření

 

       1. Čtenáři a uživatelé knihovny jsou povinni dodržovat Knihovní řád a řídit se pokyny zaměstnan-

           ců knihovny, nepoškozovat knihovní fondy a zařízení knihovny. Jsou povinni v knihovně

           zachovávat klid a pořádek, respektovat zákaz kouření, nerušit svými projevy a chováním

           ostatní návštěvníky knihovny.

       2. Služby se neposkytují čtenářům a uživatelům pod vlivem omamných prostředků, s nepřiměře-

           ném znečištěným oděvem a těm, kteří svým chováním obtěžují ostatní návštěvníky knihovny.

       3. Čtenář je povinen nakládat s vypůjčenými dokumenty šetrně a vrátit je v takovém stavu, v jakém

           je převzal. Při výpůjčce je povinen nahlásit nalezené závady. Pokud tak neučiní, nese za případné

           později zjištěné závady zodpovědnost.

       4. Před odchodem z knihovny je čtenář povinen předložit odnášené dokumenty k evidenci. Odnášené

           dokumenty bez příslušné evidence se pokládá za zcizení.

       5. Způsob náhrady za ztrátu nebo poškození vypůjčených dokumentů je řešen :

 • obstarání stejného dokumentu
 • úhradou pořizovací hodnoty dokumentu
 • úhrada fotokopie a vazby

           O způsobu úhrady rozhodne zaměstnanec knihovny. Při všech způsobech úhrady musí čtenář vždy

           uhradit finanční částku za zpracování.

       6. Ve všech prostorách knihovny je zakázáno vytvářet kopie všech elektronických, zvukových

           a obrazových dokumentů, a to i k osobnímu použití, včetně kopií vytvořených na zařízeních

           přinesených uživateli. Čtenáři a uživatelé jsou povinni dodržovat zákon č. 121/200 Sb., autorský

           zákon, ve znění pozdějších předpisů.

       7. Knihovna bude vymáhat vrácení vypůjčených knihovních dokumentů, nebude-li čtenář reagovat

           na upomínky, ve spolupráci s právním zástupcem. Veškeré výlohy s tím spojené hradí čtenář.

       8. Ceník za poskytované služby je vyvěšen v knihovně.

 

Čl. 5

Ochrana osobních údajů

 

       1. Knihovna při zpracování a uchovávání osobních údajů poskytuje v souladu s Nařízením Evropského

           parlamentu a Rady / EU / č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se spracováním

           osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů / dále jen GDPR / a stanovuje technické

           a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v organizaci.

       2. Informace o osobních údajích čtenáře jsou získávány pouze pro potřeby registrace a evidence čtenářů

           a výpůjček, pro upomínkové řízení a při vymáhání nároků knihovny, které vyplývají z porušení

           povinností ze strany čtenáře a pro statistické účely.

       3. Knihovna dále vede o čtenáři služební údaje v tomto rozsahu : předmět, místo, čas provedení

           a ukončení absenční nebo prezenční výpůjčky, rezervace, objednávky a účetní údaje v tomto

           rozsahu : údaje o provedených finančních transakcích mezi knihovnou a čtenářem dle zákona

           563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

       4. Informace o osobních údajích poskytuje čtenář. Jejich pravdivost stvrzuje vlastnoručním podpisem

           na přihlášce, a zároveň svým podpisem vyjadřuje písemný souhlas s jejich využitím v rozsahu

           bodů 3 a 4.

       5. Údaje o čtenáři jsou zpracovávány v knihovně po dobu trvání členství nebo do vypořádání závazků

           čtenáře vůči knihovně a uchovávány 100 dnů od skončení registrace nebo vypořádání závazků

           čtenáře vůči knihovně. V případě, že čtenář chce ukončit a má vypořádány  všechny závazky vůči

           knihovně, může písemně požádat o ukončení zpracování osobních údajů. Na základě této žádosti

           provede knihovna likvidaci osobních údajů do 3 dnů od přijetí žádosti. Poskytnuté údaje jsou

           zpracovávány manuálně a v automatizovaném knihovním systému.

       6. Knihovna se zavazuje chránit poskytnutá data před zneužitím či poškozením, jejich změně,

           neoprávněným přenosům a neoprávněnému dalšímu zpracování. Všichni zaměstnanci jsou povinni

           dodržovat směrnici Ochrana osobních údajů v aktuálním znění.

 

Čl. 6

Závěrečná ustanovení

 

       1. Čtenáři a uživatelé mohou podávat připomínky a stížnosti k činnosti knihovny písemně  nebo ústně

           knihovnici.

       2. Knihovní řád nabývá platnosti 1.6.2018 a pozbývá platnost Výpůjčního řádu ze dne :  1.11.2013

 

 

       Ve Veselíčku .1.6. 2018.                                                       T. Šulák

                                                                                   ...............................................

                                                                                       starosta Obce Veselíčko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceník

Smluvní ceny a náhrady

Příloha ke Knihovnímu řádu Místní knihovny Veselíčko

 

Registrace čtenářů – roční poplatek

soukromé osoby                                                              20,- Kč

organizace a instituce                                                      20,- Kč

 

Sankční poplatky

Upomínky :

poplatek z prodlení / překročení výpůjční lhůty /                  0,- Kč

1. písemná upomínka                                                        0,- Kč

2. písemná upomínka                                                        0,- Kč

upomínací dopis                                                                0,- Kč

 

Ztráty a náhrady

ztráta čtenářského průkazu                                                0,- Kč

ztráta a poškození knihy                               cena knihy + 50,- Kč za zpracování

ztráta a poškození časopisu                          cena časopisu

 

 

 

Ve Veselíčku     1.6. 2018                                                                       T. Šulák

                                                                                      ........................................................

                                                                                                   starosta Obce Veselíčko